ПОРЯДОК

забезпечення доступу до публічної інформації

(затверджено рішенням виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 17.06.11 № 334)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю» «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», НаказуСлужби Безпеки України від 12.08.05 № 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

1.2. Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Основні терміни, що використовуються в Порядку:

1.3.1. Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

1.3.2. Розпорядники інформації – виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

1.3.3. Виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані Ленінською районною у місті Дніпропетровську радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України.

1.3.4. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.3.5. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні.

1.3.6. Конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.3.7. Службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".

1.3.8. Таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

1.3.9. Нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо).

1.3.10. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  фізичних  або юридичних осіб тощо.

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:

2.1.1. Про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

2.1.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

2.1.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

2.1.4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

2.1.5. Інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.

2.1.6. Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

2.1.7. Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань.

2.1.8. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи.

2.1.9. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.10. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

2.1.11. Інформацію про діяльність виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, а саме про:

-  їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

-  прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

-  розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення ва-кантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

-  порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіють виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради;

- іншу інформацію про діяльність виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.2. Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – www.lensovet.gov.ua невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

2.3. Проектинормативно-правовихактів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

2.5.1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом.

2.5.2. Надання інформації за запитами на інформацію.

2.6. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

- розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2.7. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він  правомірно  оприлюднив  її раніше.

2.8. Перелік інформації з обмеженим доступом (таємної, конфіденційної та службової) наведено в додатку 4.

2.9. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

2.10. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до виконавчого комітету з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 (з 13.00 до 14.00 – обідня перерва) таким чином:

2.10.1.  У письмовій формі – до відділу по взаємозв’язку з громадськістю та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради (кабінет № 4);

2.10.2. В усній формі – співробітнику відділу по взаємозв’язку з громадськістю та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради  (кабінет № 4);

2.10.3. За телефоном – на телефонний номер 52-00-25 співробітнику відділу по взаємозв’язку з громадськістю та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради;

2.10.4. На електронну адресу – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду співробітнику відділу по взаємозв’язку з громадськістю та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

2.11. Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-   підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.12. Відділ по взаємозв’язку з громадськість та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради після надходження запиту:

- веде реєстрацію та облік інформаційних запитів;

- надає на попередній розгляд керівництву та згідно резолюції передає інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

- координує роботу щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, якою володіє та є розпорядником Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада.

2.13. Відповідальні особи виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, які забезпечують доступ запитувачів до публічної інформації:

- систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відно-шення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

- у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

- надають відповідь на інформаційний запит у встановлений чинним законодавством термін.

2.14. Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання ним запиту;

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

2.15. Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта). Письмова відповідь має бути підписана відповідним заступником голови Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради чи керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків.

2.16. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

2.17. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.18. Інформація вважається наданою, якщо виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради:

- забезпечили її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

-   надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

- якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

2.19. Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати на аудіо носії тощо.

2.20. Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.21. Спеціальними місцями для роботи запитувачів з документами визначено такі:

2.21.1. З питань роботи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та його виконавчого комітету – кабінет відділу по взаємозв’язку з громадськістю та організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

2.21.2. Із спеціалізованих питань діяльності виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – відповідні структурні підрозділи виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

2.22. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту.

2.23. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

2.24. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

2.25. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

2.26. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

2.27. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у строки, зазначені у п. 2.14, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

2.28. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-  дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

-  строк, у який буде задоволено запит;

-  підпис.

2.29. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2.30. Контроль за дотриманням даного Порядку у виконавчих органах Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради покладається на заступника голови Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та керуючого справами виконкому.

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом

(затверджено рішенням виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 17.06.11 № 334)

1. Відомості з обмеженим доступом, які містять службову інформацію це:

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення району;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- інформація із протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація до звернень, заяв громадян;

- розпорядження, які стосуються роботи служби у справах дітей;

- особові справи дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- інформація щодо листування з підприємствами, організаціями району, міста, області з питань основної діяльності служби;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, та документи до них;

- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- висновки про надання статусу, кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

- відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

- відомості із книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості із книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості із книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості із книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості із декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

- відомості про облік трудових книжок;

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших виконавчих органах районної у місті ради;

- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Ленінської районної у місті ради;

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та документи з їх виконання;

- інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- відомості з розпоряджень голови районної у місті ради з кадрових питань;

- дані доповідних записок;

- дані з протоколів апаратних нарад при голові районної у місті ради;

- відомості про документообіг;

- відомості із проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньоорганізаційної діяльності;

- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів виконкому Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради;

- дані з розпоряджень голови районної у місті ради, які стосуються питань внутрішньоорганізаційної діяльності виконавчого комітету;

- дані із протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

- відомості з особових рахунків працівників;

- дані з наказів начальників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньоорганізаційної діяльності;

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

- дані із заяв виборців та документів до них щодо включення до Державного реєстру виборців;

- дані із заяв виборців та документів до них щодо зміни персональних даних виборця;

- відомості із запитів виборців та документів до них щодо змісту особистих персональних даних;

- відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання в Ленінському районі м. Дніпропетровська, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

- відомості про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

- відомості щодо обліку надісланих повідомлень про включення виборців до Державного реєстру виборців;

- відомості щодо реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- відомості щодо обліку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру;

- відомості з актів приймання-передавання списків виборців до (від) відповідних виборчих комісій.

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання в Ленінському районі м.Дніпропетровська;

- відомості про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули до проходження служби у військовій частині (формуванні);

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації військової частини (формування);

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

- відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

- відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;

- дані з документів (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб’єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- копії документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо) щодо судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адміністрування та ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з ЦВК з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього;

- дані з листування з політичними партіями з питань порушення порядку ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з виборчими комісіями з питань перевірки достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Державного реєстру виборців;

- дані з листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців;

- дані з листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу;

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділу;

- попередні та уточнені списки виборців (з моменту їх виготовлення до моменту передачі до виборчої комісії);

- матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо);

- дані щодо забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни їхніх виборчих адрес (журнал обліку виданих посвідчень та накази);

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

- відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

- координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інфор-мацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

4. Керівники виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф «Для службового користування» і поза межами цього Переліку робити винятки із нього, якщо документи містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради та її виконавчого комітету або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

(затверджено рішенням виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 17.06.11 № 334)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації          Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада

Кому                                             Голові Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

                                                      Коваленку А.М.                                                           

 

 П.І.Б. запитувача

 

 

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

(затверджено рішенням виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 17.06.11 № 334)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації          Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада

Кому                                            Голові Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

                                                      Коваленку А.М

 

Організація, юридична особа

 

П.І.Б. представника

запитувача, посада

 

 

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

     

 

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

 Контактний телефон

Дата запиту

 

Форма для подання інформаційного запиту від об′єднань громадян  у письмовому вигляді

(затверджено рішенням виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 17.06.11 № 334)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації          Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада

Кому                                            Голові Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

                                                      Коваленку А.М

 

Організація, юридична особа

 

П.І.Б. представника

запитувача, посада

 

 

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

     

 

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

 Контактний телефон

Дата запиту

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльністі розпорядників інформації

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

 

Про стан забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації у виконавчих органах Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради

10.05.11 набрав чинності новий Закон України «Про доступ до публічної інформації», метою якого, перш за все, стало забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 15.04.11 № 210 «Про розвиток системи доступу до публічної інформації» функцію забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, якою володіє Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада, покладено на спеціальний структурний підрозділ виконкому Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – відділ по взаємозв’язку з громадськістю та з організації роботи зі зверненнями громадян.

З метою забезпечення координації виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради при виконанні Закону України «Про  доступ до публічної інформації» було прийнято рішення виконкому від 17.06.11 № 335 «Про заходи щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації». На підставі цього рішення були затверджені: план заходів щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації; порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада; список відповідальних осіб виконавчих органів Ленінської районної у місті ради для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації; перелік відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом, форми для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян. Також, визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями – приміщення відділу по взаємозв’язку з громадськістю та з організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – кабінет № 4.


Згідно рішення сесії Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 08.07.11 № 74 «Про внесення доповнень до положень про управління, відділи та служби районної у місті ради» внесені доповнення до положень про структурні підрозділи, а саме доповнена функція «Забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації». Також, відповідні зміни внесені до посадових інструкції та функціональних обов’язків відповідальних осіб на яких покладено цей напрямок діяльності.

Рішенням сесії Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 21.10.11 № 85 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради VI скликання», розпорядженням голови Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради від 10.08.11 № 161-р «Про оприлюднення проектів рішень районної у місті ради, виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради» визначено механізм публікації та оприлюднення нормативно-правових та розпорядчих документів відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою роз’яснення основних положень нового Закону, 26.06.11 було проведено навчальний семінар для відповідальних осіб структурних підрозділів, які забезпечують доступ запитувачів до публічної інформації за темою: «Законодавчі аспекти забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації» за участю заступників голови Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, керуючого справами виконкому.


Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями – приміщення відділу по взаємозв’язку з громадськістю та з організації роботи зі зверненнями громадян Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради – кабінет № 4 обладнано відповідною оргтехнікою.

Запит на інформацію подається у письмовій формі, в усній, за телефоном, на електронну пошту. Кожен запит реєструється у журналі обліку надходжень та контролюється хід виконання запиту.

Щонеділі проводиться моніторинг надходжень інформаційних запитів та оприлюднюється звіт про кількість запитів, які надійшли у звітний період.


На першому поверсі розташовано інформаційні стенди та інформаційно-комунікаційне табло «Відкрита влада» на яких розміщується інформація:
- про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності;
- перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;


З метою впровадження сучасних інформаційних технологій щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, з травня 2011 працює офіційний Інтернет-портал Ленінської районної у місті ради www.lensovet.gov.ua на якому розміщується відповідна інформацію про діяльність виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, а саме про:
-  їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
-  прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів;
-  розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, їх дій чи бездіяльності;
- систему обліку, види інформації, якою володіють виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради;
- іншу інформацію про діяльність виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом;
- проекти нормативно-правових та розпорядчих актів.

Створено розділ сайту «Доступ до публічної інформації» у якому розміщені основні організаційні матеріали щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.
З метою оптимізації роботи у цьому напрямку до складу відділу було включено штатну одиницю – головний спеціаліст – системний адміністратор. 
Станом на 07.11.11 до виконкому Ленінської районної у місті ради надійшло 12 інформаційних запитів. Серед них: 11 від громадян, 1 від громадської організації. 9 запитів було надано особисто, 3 надіслано поштою.

Інформація надано 11 запитувачам, 1 інформаційний запит надіслано за належністю.  


Дивиться також: 

 

Информация - Доступ до публічної інформації

Наша адреса

49064, м. Дніпро,
проспект ім. Сергія Нігояна, 77

Приймальня:

(056) 720-99-20 

(056) 720-99-91

Сектор по роботі зі зверненнями громадян:

(056) 767-14-50

Черговий:

(0562) 52- 03-05

(056) 767 -26-17

E-mail: lensovet@ukr.net

 

Відвідуваність інтрернет - порталу


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні311
mod_vvisit_counterВчора835
mod_vvisit_counterНа цьому тижні3137
mod_vvisit_counterНа минулому тижні6660
mod_vvisit_counterВ цьому місяці25790
mod_vvisit_counterВ минулому місяці27735
mod_vvisit_counterВзагалі1105335

Online (20 minutes ago): 18
Your IP: 3.239.233.139
,
Now is: 2021-01-28 10:30

Пошук