Р Е Г Л А М Е Н Т

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

НОВОКОДАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРІ РАДИ

Розділ  1

         Загальні положення

 

         1.1. Регламент виконавчого комітету Новокодацької  районної у місті Дніпрі ради (далі Регламент) є нормативним актом, в якому на підставі чинного законодавства закріплено принципи та порядок діяльності виконавчого комітету районної у місті ради.

 

         1.2. Виконавчий комітет  (далі - виконком) є виконавчим органом  Новокодацької  районної у місті Дніпрі ради,  діяльність якого визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

        

         Виконком утворюється на  строк   повноважень районної  у місті ради. Після закінчення повноважень районної у місті ради, голови районної у місті ради    виконавчий комітет здійснює свої повноваження  до сформування нового складу виконавчого комітету  чергового скликання районної у місті ради.

        

         Кількісний склад виконавчого комітету визначається районною у місті радою. Персональний склад затверджується районною у місті радою за пропозицією голови районної у місті ради.

 

         Виконавчий комітет районної у місті ради утворюється у складі: голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, керуючого справами  виконкому,  а  також   керівників        відділів, управлінь  та  інших виконавчих органів районної у місті ради, інших осіб.

        

Основною формою роботи виконавчого комітету районної у місті ради є його засідання. Очолює виконавчий комітет  голова районної у місті ради, головує на їх засіданнях.

 

Засідання виконавчого комітету скликаються головою районної у місті ради, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником голови районної у місті ради.

 

         Виконавчий комітет:

-                     попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань з місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань що вносяться на розгляд районної у місті ради;

-                     координує діяльність відділів, управлінь, та інших виконавчих органів районної у місті ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 

Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення.

 

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою районної у місті ради.

 

У разі незгоди голови районної у місті ради з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд районної у місті ради.

 

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів районної у місті ради, можуть бути скасовані   районною у місті радою.

 

Виконавчий комітет приймає рішення про розподіл обов’язків між головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому.

 

Виконавчий комітет є підзвітним та підконтрольним районній у місті раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

        

         Виконком є юридичною особою та має гербову печатку встановленого зразка.

 

         1.3. Регламент передбачає порядок здійснення таких напрямків діяльності виконкому:

-         планування роботи виконкому;

-         підготовка і проведення засідань виконкому;

-         підготовка і видання розпоряджень голови районної у місті ради;

-         організація діловодства у виконкомі;

-         контроль за виконанням документів;

-    організація роботи з кадрами;

-    надання відпусток, матеріальної допомоги, встановлення надбавок

     та преміювання;

-         підготовка і проведення протокольних заходів;

-         підготовка і проведення нарад;

-         організація особистого прийому та розгляд  звернень громадян;

-         організація доступу до публічної інформації;

-         виконання друкарських та розмножувальних робіт;

-         організація використання робочого часу, режим роботи  виконкому;

-         організація чергування у виконкомі.

 

         1.4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної у місті ради.

 

         Відповідальність за дотримання Регламенту покладається на керуючого справами виконкому, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керівників виконавчих органів районної у місті ради.

 

         За допущення  порушень Регламенту посадові особи притягуються до дисциплінарної  відповідальності.

Розділ  2

         Планування роботи виконкому

 

         2.1. Планування роботи виконкому  є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності виконкому  і здійснюється у формі перспективних (квартальних) планів роботи виконкому, оперативних (календарних) планів заходів, що проводяться протягом тижня за участю голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, керуючого справами виконкому, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, і квартальних та щотижневих  планів роботи виконавчих органів районної у місті ради.

 

         2.2. Керівники виконавчих органів районної у місті ради не пізніше як за місяць до закінчення поточного кварталу за узгодженням з керуючим справами виконкому, заступником голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, який за розподілом обов’язків здійснює координацію роботи відділу, управління або іншого структурного підрозділу,надають до відділу по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету  та з питань внутрішньої політики пропозиції  до Плану роботи виконкому на наступний квартал.

         Відділ по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики узагальнює пропозиції, що надійшли, та готує проект Плану роботи виконкому, який вноситься на розгляд та затвердження виконкому на засідання останнього місяця поточного кварталу.

 

         2.3. Виконавчі органи районної у місті ради складають щотижневі плани роботи з урахуванням квартального плану роботи виконкому.

         Виконавчі органи районної у місті ради щоп’ятниці до 11.00 надають до відділу по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики  перелік заходів, нарад тощо до календарного плану заходів на  наступний тиждень.

 

         Відділ по організаційному  забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики узагальнює подані матеріали та щоп’ятниці складає календарний план заходів, що проводяться в районі наступного тижня.

 

         2.4. Відділ  по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету  та з питань внутрішньої політики  надає до  міської ради  план роботи виконкому районної у місті ради на наступний квартал та календарні плани заходів на наступний тиждень.

                           

         2.5. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється керуючим справами виконкому, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності.

         Координація виконання планів здійснюється керуючим справами виконкому.

        

         2.6. Коректування планів (у разі необхідності) здійснюється у тому ж порядку, який встановлено для їх розробки, погодження, затвердження та контролю.

 

         Розділ 3

         Підготовка і проведення засідань виконкому

 

         3.1. Засідання виконкому проводиться відповідно до Плану роботи виконкому, але не рідше одного разу на місяць.

 

         У разі необхідності за дорученням голови районної у місті ради проводиться позачергове засідання виконкому.

 

            Засідання виконавчого комітету скликається головою районної у місті ради, про що видається розпорядження, і є  правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.

 

         Засідання виконкому проводить голова районної у місті ради, у разі його відсутності – заступник голови районної у місті ради, призначений, згідно з розпорядженням, виконуючим обов’язки.

 

         Список керівників виконавчих органів районної у місті ради, присутність яких передбачена на засіданні виконкому, затверджує керуючий справами виконкому.

 

            3.2. Регламент засідання виконкому:

         - початок засідання о 9 годині 30 хвилин (у разі необхідності встановлюється інший час);

         - для доповіді з планового питання порядку денного – до 10 хвилин;

         - для співдоповіді – до 7 хвилин;

         - для виступу в обговоренні – до 5 хвилин. 

 

            3.3. Підготовка питань для розгляду на засіданнях  виконкому здійснюється згідно з Планом роботи виконкому, а також відповідно до рішень і розпоряджень  органів влади за дорученням голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, керуючого справами виконкому, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів.

 

         Проекти рішень виконкому готуються керівниками виконавчих органів районної у місті ради за наявності листа, службової чи доповідної записки на ім’я голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому. Посилання на підставу у констатуючій частині проекту є обов’язковим.

 

         Підставою для підготовки рішення виконкому  є:

 

         - Конституція  і закони України, постанови Верховної Ради України,  укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення  органів влади;

 

         - провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання своїх повноважень голови районної у місті ради, його заступників, керуючого справами виконкому;

 

         - потреба у правовому регулюванні діяльності.

           

            3.4. До загального відділу районної у місті ради не пізніше як за три дні до засідання виконкому виконавчі органи районної у місті ради подають перелік документів:

 

         3.4.1. Під час підготовки планових питань:

 

         - проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;

         - інформацію з планового питання, викладену стисло (в основному, 2-3 стор., якщо обсяги розгляду зазначеного питання потребують більш докладнішої інформації – до 10-12 стор.),  підписану керівником виконавчого органу.

         Обсяг проекту рішення виконкому разом з інформацією, як правило, не повинен перевищувати 4-5 сторінок (крім вищезазначених випадків). Проект рішення та інформація до нього повинні мати ідентичні заголовки.

 

         У констатуючій частині проекту рішення виконкому повинні обов’язково зазначатися:

         - посилання на законодавчі акти та акти органів виконавчої влади,

         - підстава,

         - мета прийняття документа,

         - короткий виклад стану справ,

         - недоліки і причини їх виникнення.

        

         Постановча частина проекту рішення повинна містити:

     -  завдання, спрямовані на досягнення мети;

         -  заходи, плани, програми у формі додатків;

         -  виконавців, терміни і способи виконання;

         - пункти про втрату чинності, зміни та доповнення до попереднього рішення, зняття з контролю;

         - відомості про особу, відповідальну за контроль.

 

         Обов’язково повинні додаватися:

         - розсилка - перелік посадових осіб, організацій, підприємств, установ, яким необхідно направити рішення чи виписку з нього;

 

         - список запрошених на засідання виконкому, підписаний керівником структурного підрозділу.

 

         3.4.2. Під час підготовки проектів рішень з питань провадження виконавчої діяльності з метою виконання своїх повноважень:

 

         - проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;

 

         - матеріали, які є підставою для прийняття рішення виконкому (доповідні та службові записки керівників виконавчих органів, листи-клопотання організацій, підприємств району, окремих громадян та інші зареєстровані належним чином та розглянуті керівництвом;

 

         - необхідна кількість копій для розсилки. У лівому нижньому куті аркуша всі копії повинні бути завізовані посадовою особою, що готувала цей проект рішення.

 

         Відповідальність за пакет документів несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому.

 

          Проекти рішень виконкому оформлюються з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів" (ДСТУ 4163-2003).

         Тексти проектів рішення виконкому друкуються на папері А-4 через міжрядковий інтервал, 14 шрифтом.

 

         3.5. На підставі документів, які надійшли у зазначений термін (три дні), загальний відділ складає регламент засідання виконкому та перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами районної у місті ради. Проекти рішень виконкому, що підлягають оприлюдненню, включаються до зазначеного  переліку тільки в тому випадку, якщо вони були оприлюднені за 20 днів до засідання виконкому.

 

         Зазначені матеріали передаються членам виконкому за два дні до засідання виконкому для ознайомлення. У разі виникнення питань щодо конкретних проектів рішень пояснення надаються посадовою особою, що готувала проект.

 

         Додаткові питання, оприлюднені в установленому порядку (у разі необхідності), можуть включатися до порядку денного з дозволу голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності, керуючого справами виконкому.

 

         Загальним відділом складається додатковий перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконавчими органами районної у місті ради, та надається членам виконкому для ознайомлення у день проведення засідання виконкому. 

 

          Члени виконкому мають право безпосередньо на засіданні виконкому  вносити на розгляд додаткові питання, які потребують негайного вирішення.

        

          3.6. Особи, що беруть участь у розгляді кожного конкретного питання, визначаються і запрошуються на засідання керівниками виконавчих органів районної у місті ради, які готують питання, після попереднього погодження з заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності  або керуючим справами виконкому.

 

         3.7. Проекти рішень візуються в обов’язковому порядку  керівником структурного підрозділу, що підготував проект рішення.

 

            Незалежно від характеру проектів рішень їх в обов'язковому  порядку  візують:

 

         - керуючий справами виконкому;

 

- заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності;

 

         - завідувач  сектору з питань правового забезпечення;

 

         - завідувач відділу по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики;

        

         - завідувач загального відділу.

 

         Проекти рішень виконкому  "Про  проект рішення районної у місті ради ..."  візуються заступником голови районної у місті ради.

 

            Візи містяться наостанній сторінціпроекту рішення.

        

         Візування проектів рішень посадовими особами здійснюється протягом трьох робочих днів.

 

        

         Відповідальність за погодження проектів рішень виконкому з усіма зацікавленими особами та службами покладається на керівників виконавчих органів районної у місті ради, що готують зазначені проекти.

 

        

         Керівник виконавчого органу районної у місті ради, що підготував проект рішення, у разі наявності додатка, візує його на останній сторінці у лівому нижньому куті.

           

         У проектах рішень виконкому передбачати на останній сторінці проекту позначку стосовно визначення, чи є проект регуляторним актом та зазначати дату оприлюднення  за формою:

 

Проект рішення підготував

 

(цей проект є/ не є регуляторним актом,   оприлюднено  (дата) ;

рішення підлягає оприлюдненню після прийняття):

 

Посада                                     Підпис                                    Ініціали, прізвище 

 

        

         Якщо проект рішення виконкому визначається таким, що не підлягає оприлюдненню, відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" тощо, необхідно зазначати статтю та назву документа за формою:

 

Проект рішення підготував

 

(цей проект є/ не є регуляторним актом,  не підлягає  оприлюдненню відповідно до ст. ... Закону України "Про ..."

 

 

Посада                                     Підпис                                    Ініціали, прізвище 

        

         За оприлюднення проектів рішень виконкому у будь-який спосіб, передбачений законодавством, несе посадова особа, яка підготувала проект рішення.

 

         3.8. Проект рішення виконкому про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення готує структурний підрозділ районної у місті ради, який підготував проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення.

 

         3.9. Першим на засіданні виконкому затверджується Порядок денний засідання виконкому, проект якого готується загальним відділом.

 

         3.10. Рішення приймаються на засіданні більшістю від загальної кількості складу виконкому, шляхом голосування членів виконкому (шляхом підняття рук).

         Головуючий веде засідання виконкому, надає слово для доповіді, вносить пропозиції про внесення змін та доповнень до проекту рішення. 

Рішення підписуються головою районної у місті ради, додатки до рішень підписуються керуючим справами виконкому.

                                                                                         

         Рішення можуть прийматися у ході засідання блоками згідно з порядком денним, де блоки складаються по доповідачах (посадові особи, що підготували проекти). Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.   

        

         Після підписання рішення необхідна кількість примірників (завірені копії або електронна версія) повинна бути направлена згідно з переліком розсилки, наданим посадовою особою, яка підготувала проект рішення виконкому.

 

         Надання копій рішень виконкому замовникам здійснюється виконавчими органами районної у місті ради, що готували зазначені проекти рішень, про що зазначається під час підготовки розсилки.

 

         Відповідальна особа отримує під підпис оформлені належним чином копії для вручення виконавцям, про що робиться відмітка на переліку розсилки.

 

         Копії рішень виконкому повідомного та інформаційного характеру відтворені за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, для розсилки виконавчим органам районної у місті ради печаткою не завіряються.

 

         3.11. Про кожне засідання виконкому складається протокол. За обсягом фіксованих даних протокол засідання виконкому  складається за повною формою, де крім ухвал стисло записують виступи доповідачів та інших запрошених. Протокол засідання виконкому друкується на бланку листів виконкому районної у місті ради  і підписується головуючим.

 

         Протокол  засідання виконкому складається загальним відділом не пізніше ніж через 10 днів після проведення засідання.

 

         3.12. Загальним відділом ведеться  поточний архів рішень виконкому 

(понад десять років).

 

         Загальним відділом робляться помітки про внесення змін чи доповнень, зняття з контролю чи втрату чинності рішень виконкому за період зберігання в районній у місті раді.

 

         Виконавчі  органи  районної  у  місті  ради, які готують проекти рішень про внесення змін, доповнень чи втрату чинності рішення виконкому, накопичують у себе дані про зміни, доповнення чи втрату чинності за весь період. У разі ліквідації виконавчих органів - їх правонаступники, або виконавчі органи, до повноваження  яких віднесено вирішення таких  питань.

 

           

         Розділ 4.

         Організація діловодства у виконкомі

 

         4.1. Організація роботи з документами здійснюється згідно з  Інструкцією з діловодства у Новокодацькій районній  у місті раді (далі-Інструкція з діловодства), відповідно до Типової  інструкції з діловодства, затвердженої   Постановою      Кабінету    Міністрів    України  від  30.11.2011  

№ 1242, та з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації “Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003)".
 
          Відповідальність за організацію діловодства у виконкомі покладається на  керуючого справами виконкому,  ведення діловодства відповідно до вимог  Інструкції  з діловодства – на загальний   відділ  та  сектор  з  організації роботи зі зверненнями громадян.


         4.2. Діловодство у виконавчих органах районної у місті ради ведеться згідно з номенклатурами справ, які затверджуються керівниками і вводятьсяв дію з 1 січнящорічно.

          У виконавчих органах районної у місті ради, де не передбачено посади працівника з діловодства, відповіднаробота за наказом керівникапокладається на спеціальнопризначенуособу.


        4.3. Виконавчіорганирайонної у місті ради діловодствоздійснюють державноюмовою.


     4.4.Документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою, підлягають реєстрації. Не реєструютьсятелеграми, рекламніповідомлення, формизвітності, листи-запрошення, запрошення, листи-вдячності, вітальнілистівкитощо.

 

          4.5. Службові документи, щонадійшли до виконкому, підлягаютьпопередньомурозгляду, якийздійснюєзавідувач загального відділу. 
           

            Метою попереднього розгляду документів є виділення з них тих, що потребують розгляду головою районної у місті ради,  заступником голови районної у місті ради,  заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу повноважень.


          4.6. Службові документи, які надійшли до районної у місті ради, приймаються загальним відділом, реєструються і в цей же день передаються на розгляд голові районної у місті ради, заступникам, керуючому справами виконкому, згідно з розподілом обов’язків.

 

            Термінова кореспонденція направляється керівництву за призначенням, інша – до 16.00.

 

         Вхідна кореспонденція, одержана після резолюції керівництва,   направляється  виконавцям не пізніше  наступного дня.


         4.7. Вилученнядокументівправоохоронними органами здійснюєтьсявідповідно до законодавства на підставімотивованої постанови слідчого (особи, щоприйнялакримінальну справу до провадження).

        

         Післяскладання протоколу вилученнязнімаютьсякопії з документів, щовилучаються, а також з протоколу та постанови. Копіївилученихдокументівзавіряються гербовою печаткою.


        4.8. Видачаоригіналівдокументів у короткостроковекористуванняпосадовим особам оформляєтьсяв журналі   видачі документів у користування.
 
         4.9. Організація роботи стосовно доступу до публічної інформації здійснюється згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Порядком доступу до публічної інформації, затвердженим рішенням виконкому  від 17.06.2011  № 334 «Про заходи щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації».

        

    

         Розділ 5

         Контроль за виконанням документів

 

            5.1. Контроль за виконанням документів здійснюється згідно з діючою Інструкцією з діловодства у Новокодацькій районній  у місті раді (далі –Інструкція з діловодства), та Типовою  інструкцією з діловодства, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

         5.2. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням документів несуть заступники   голови районної у місті ради,   керуючий справами виконкому згідно з розподілом повноважень, керівники виконавчих органів районної у місті ради.


        5.3. Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (рішенні, розпорядженні тощо), резолюції керівника. У разі, коли документ виконуєтьсякількомапрацівниками, відповідальним за організаціювиконання є працівник,який у резолюціїзазначенийпершим.

 

          У виконавчих органах районної у місті ради безпосередній контроль за виконаннямдокументівздійснюєпрацівник, відповідальний за діловодство, призначений наказом керівникавиконавчого органу.

 

       5.4. Контролю підлягаютьусізареєстрованідокументи, в якихвстановленозавдання та термінїхвиконання.

 

            5.5. Керівництводіловодним контролем здійснюється керуючим справами виконкому.

 

5.6. Один раз на квартал загальний відділ готує інформацію про дотримання виконавцями термінів виконання контрольних документів, яка надається керівництву районної у місті ради.

 

          5.7. Вхідні, вихідні, розпорядчідокументивиконкомувиконуються в установленітерміни:


         5.7.1. Термінивиконанняможуть бути зазначеніу самому документі,  абовстановлені актами законодавства. Відлікустановлених документами термініввиконання, не визначенихконкретнимидатами (наприклад, “у 10-денний термін”), ведетьсявіддатиотримання (прийняття) документа.
 
         5.7.2. Термінвиконаннявхіднихдокументів без зазначеноготермінувиконаннявстановлюєтьсярезолюцієюкерівництва. Всідокументи без зазначеноготермінуповинні бути виконані не пізніше як за 30 календарнихднів з дня їхнадходження, а ті, які не потребуютьдодатковоговивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 дніввід дня їхотримання, а документи з позначкою “терміново” - протягом 7 робочихднів.

 

         Службові документи виконуються в термін, вказаний у резолюції голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому. Терміни виконання можуть бути зазначені у самому документі або встановлені актами законодавства.

 

         Службові документи з дорученнями голови районної у місті ради, заступника голови районної  у місті ради, заступника голови районної  у місті ради з питань  діяльності виконавчих органів і керуючого справами виконкому без встановлених термінів розглядаються не більше ніж у місячний термін.

 

            На документах інформаційного характеру ставляться підписи осіб, які ознайомились з ним,  дата ознайомлення. Термін перебування  службового документа на ознайомленні у виконавця не перевищує трьох днів.

 

5.8. Порядок зняття з контролю:

 

         - документи, отримані з вищих органів влади, знімаються з контролю за резолюцією керівника районної у місті ради, який поставив їх на контроль, після надання виконавцем відповідної інформації;

 

         - документи, які надійшли до районної у місті ради і поставлені на контроль резолюцією керівника, після надання відповідної інформації виконавцем знімаються з контролю тільки керівником, який поставив документ на контроль;

 

         - для зняття з контролю рішень виконкому з планових питань після закінчення встановлених термінів виконання  структурний підрозділ районної у місті ради готує проект рішення виконкому про зняття з контролю або про встановлення додаткового терміну контролю, який вноситься на засідання виконкому. Клопотання щодо продовження терміну виконання рішень надаються до районної у місті ради у вигляді доповідних записок з обґрунтуванням причин невиконання за 1 місяць   до терміну виконання;

 

         - для зняття з контролю рішень виконкому або розпоряджень голови районної у місті ради відповідний структурний підрозділ готує довідку з пропозицією про зняття з контролю чи продовження терміну контролю, передає її для ознайомлення і підпису відповідному  заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому.

 

         Розпорядження голови районної у місті ради знімаються з контролю розпорядженням голови районної у місті ради.

 

         Щопонеділка спеціаліст загального відділу готує перелік документів, які підлягають виконанню протягом тижня, та вимагає від виконавців своєчасного їх виконання.

 

         5.9. Контроль за якістю і своєчасністю виконання доручень, наданих на апаратних нарадах головою районної у місті ради,  до їх остаточного вирішення здійснюють заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючий справами виконкому.

         У разі порушення терміну виконання документа видається розпорядження голови районної у місті ради про застосування дисциплінарного стягнення.

 

         5.10. Технічний  контроль за додержанням встановлених термінів виконання доручень голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому та аналіз виконавчої дисципліни здійснюють працівники  загального відділу районної у місті ради.

 

         Вихідна документація реєструється  в загальному відділі районної  у місті ради та направляється за зазначеною адресою.

 

         Приймання документів для відправки проводиться до 16.00. Документи, здані після вказаного терміну, датуються наступним числом.

 

            5.12.Роботу зі службовою документацією веде спеціаліст загального відділу. Облік документів ведеться за допомогою класифікаторів та карток. У картку заноситься шифр, назва документа, резолюція керівництва та подальше переміщення документа  до виконавців.

 

         У реєстраційній картці обов’язково вказується дата одержання документа, як виконавчим органом, так і кожним виконавцем, та ставиться підпис про одержання документа.

 

         При виконанні документа в картці робиться відмітка про виконання та проставляється номер справи  для архівного збереження.

        

          Координацію  роботи щодо контролю за виконанням документів здійснює   спеціаліст загального відділу з питань діловодства.

 

5.13. Контролю підлягають усі зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та термін їх виконання.

 

5.13.1. В обов’язковому порядку виконуються вимоги:

 

 - законів України;

 - указів, розпоряджень Президента України;

 - постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України;

 - розпоряджень голови обласної ради, облдержадміністрації;

-  рішень обласної, міської ради,  що стосується повноважень місцевого самоврядування.

 

5.13.2. Рішення виконкому міської ради;

5.13.3. Розпорядження міського голови;

5.13.4. Документи, які надійшли до районної у місті ради і поставлені на контроль керівництвом відповідно до резолюції.

 

         5.14. Щоквартально загальним відділом готується довідка про стан документообігу в районній у місті раді.

 

         5.15. Контроль за виконанням рішень вищих органів влади, рішень районної ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради здійснює голова, заступники голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямками діяльності, керуючий справами виконкому, згідно з  розподілом обов’язків.

 

         Відповідальність за виконанням документів, взятих на контроль, покладається  особисто на керівників відділів та служб виконавчих органів районної у місті ради, з питань роботи яких прийнято рішення.

 

           

         5.16. Контроль здійснюється  систематично з використанням таких форм, як перевірка на місцях фактичних результатів виконання, аналіз інформацій, протоколів засідань виконкому районної у місті  ради, статистичних даних,  виконання рішень виконкому і розпоряджень голови районної у місті ради.  

 

            5.17. Повідомлення про зміни чинного законодавства, інших актів органів вищого рівня  проводяться  щомісячно  завідувачем сектору  з питань правового забезпечення.

 

Розділ 6

Організація роботи з кадрами

6.1. Для забезпечення реалізації кадрової політики виконавчого комітету та у самостійних структурних підрозділах (виконавчих органах) районної у місті ради призначається відповідальна особа за ведення кадрової роботи.

6.2. У своїй діяльності особи, відповідальні за кадрову роботу, керуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови та голови районної у місті ради, цим Регламентом тощо.

6.3. Особи, яківпершезараховуються на службу в органимісцевогосамоврядування, складають Присягу, про щоробитьсязапис у трудовійкнижці, а такожознайомлюються з Попередженням про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органимісцевогосамоврядування, антикорупційним законодавством та  правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також у разі згоди - подають заяву про вступ до профспілкового комітету.

6.4. Для зайняття керівних посад (окрім виборних) і просування по службі у виконавчому комітеті створюється кадровий резерв, який затверджується головою районною у місті радою. У структурних підрозділах районної у місті ради складається кадровий резерв на посади заступників, керівників, начальників відділів та спеціалістів, який затверджується заступниками  голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності. Із особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться відповідна робота, спрямована на підвищення кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах. Кадровий резерв переглядається і затверджується щорічно в грудні.

6.5. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади в органах місцевого самоврядування або на заняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування.

6.6. З метою підвищення професійного рівня кадрів органів місцевого самоврядування щорічно на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України здійснюється підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування на тематичних семінарах, що проводяться згідно з планом-графіком, затвердженим  головою районної  у місті ради, а також у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах і шляхом проведення Єдиного дня інформування.

6.7. З метою визначеннярівняпрофесіоналізму, компетентності та службової відповідальності посадових осіб один раз у 4 роки проводиться їхатестація. У періодміжатестаціями проводиться щорічнаоцінкавиконанняпосадовими особами місцевогосамоврядуванняпокладених на них завдань та обов’язків.

6.8. На кожного працівника, зарахованого на роботу, формуєтьсяособова справа у порядку, визначеномузаконодавствомУкраїни.

6.9. Прийняття працівників на роботу  до виконавчого органу районної у місті ради, що не належать до категорії посадових осіб місцевого самоврядування та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

6.10. Відповідальність за кадрову роботу, додержаннязаконодавстващодопроходженняслужби у виконавчих органах районної у місті  ради покладається на керуючого справами виконкому, керівниківструктурнихпідрозділіврайонної у містіради.

 

Розділ 7

Надання відпусток, матеріальної допомоги,  встановлення

 надбавок та преміювання

 

7.1. Щорічні відпустки працівникам виконавчих органів районної у місті  ради надаються згідно з графіками відпусток відповідно до чинного законодавства України.

 

7.2. Графікщорічнихвідпусток (графіквідпусток – далі) на наступний рік складаєтьсядо 5 січня  поточного року.

 

7.3. Відпустканадається на підставі заяви, поданої на ім’яголови районної у місті ради  не пізніше,як за 14 календарнихднів до початку відпустки, погодженої з керівникомвідповідного структурного підрозділу, заступником голови за напрямкомроботи, керуючим справами виконкому. У самостійнихструктурнихпідрозділах – на підставі заяви на ім’явідповідногокерівника.

7.4. Відпусткапрацівникам районної у місті ради та керівникам структурних підрозділів надається на підставірозпорядженняголовирайонної у місті  ради. Працівникам самостійних структурних підрозділах – на підставі наказу відповідного керівника.

7.5. Контроль за дотриманням графіків відпусток покладається на загальний відділ, а також на керівників структурних підрозділів районної у місті  ради.

7.6. Встановлення надбавок, виплата премій, надання матеріальної допомоги працівникам районної у місті радиздійснюється відповідно до чинного законодавства та положень про преміювання, які розробляються виконавчими органами районної у місті ради.

 

Розділ 8

Підготовка та проведення протокольних заходів

 

         8.1. Підготовка щодо проведення державних, загальноміських та районних, святкових та інших заходів здійснюється відділом по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої роботи на підставі розпоряджень голови районної у місті ради, відповідних документів вищих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

         8.2. Керівники виконавчих органів районної у місті ради своєчасно, не пізніше як за 10 днів до проведення заходу, надають до відділу по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики план, сценарій проведення відповідного заходу за участю голови районної у місті ради.

 

 

         8.3. Заохочення та нагородження.

 

         8.3.1. Нагородження  пам’ятною медаллю "За видатний внесок у соціально-економічний розвиток району",  Почесною грамотою та Грамотою голови районної у місті ради, Подякою голови районної у місті ради, вручення Вітальних адрес здійснюється згідно з положеннями про порядок нагороджень  за вагомі досягнення у праці та видатний внесок в економічну, науково-технічну, соціально-культурну, військову, громадську та інші сфери життєдіяльності району, розвиток місцевого самоврядування.


         8.3.2. Порушення клопотання про нагородження  здійснюється заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому, керівниками підприємств, організацій, установ і подається голові районної у місті ради за 15 днів до конкретної дати (професійного свята, ювілею чи іншого заходу) за погодженням із керуючим справами виконкому.

 

         На представлених до усіх видів нагородження  надається характеристика із зазначенням конкретних заслуг.

 

         8.3.3. Підготовка проектів розпоряджень голови районної у місті ради про нагородження здійснюється загальним відділом.

                             
         8.3.4. Вручення пам’ятної медалі "За видатний внесок у соціально-економічний розвиток району", Почесної грамоти та Грамоти голови районної у місті ради, Подяки голови районної у місті ради  та вручення Вітального адресапроводиться в урочистій обстановці, як правило, головою районної у місті ради.

         За дорученням голови районної у місті ради вручення можуть здійснювати заступник голови районної у місті ради,  заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому.

 

         Розділ  9

         Підготовка і проведення нарад

 

         9.1.Голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому та керівники виконавчих органів районної у місті ради проводять відповідно до плану роботи виконкому наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань.

 

         9.2. Дата, час, план проведення нарад головою районної у місті  ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому визначаються ними самостійно.

 

         9.3. Протоколювання нарад здійснюється виконавчими органами районної у місті ради, що відповідають за проведення нарад.

        

         Протокол наради підписується головуючим.

 

            9.4. Апаратні наради проводяться щовівторка о 9-15. Підготовка матеріалів здійснюється загальним  відділом районної у місті ради.

 

         Порядок денний складається з питань, які розглядаються постійно  на кожній нараді (про оперативний стан  з правопорушень та про стан пожежної безпеки  за минулий тиждень, про основні законодавчі акти) та запланованих актуальних питань діяльності виконавчих органів.

 

         9.5. Після проведення апаратної наради загальним відділом узагальнюються та надсилаються доручення, надані головою районної у місті ради.

 

         9.6. Контроль за виконанням доручень, наданих головою районної у місті ради на апаратних нарадах, здійснює загальний відділ районної у місті ради.

 

         9.7. Запрошення на наради проводяться за телефонограмами, які підписуються посадовою особою, що проводить нараду, та фіксуються в книзі вихідних телефонограм  у приймальні голови районної у місті ради.

 

            Розділ 10

         Організація роботи зі зверненнями громадян

 

10.1. Організація роботи зі зверненнями громадян здійснюється згідно з діючою Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Новокодацькій районній у місті раді, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348.

 

         10.2. Надходження, приймання та опрацювання звернень громадян проводиться безпосередньо у секторі з організації роботи зі зверненнями громадян  районної у місті  ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

         10.3. У роботі з організації прийому громадян та розгляду їх звернень виконавчі органи керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян»,«Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян»щодо електронного звернення та електронної петиції»,  Указом Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими законами України, а також цим Регламентом.

 

         10.4. Особистий прийом громадян проводиться головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому  відповідно до графіка, який затверджується розпорядженням голови районної у місті ради. 

Посадова особа, яка веде прийом, вносить до журналу особистого прийому дані про заявника, поставлені ним питання та вказує кому доручено розгляд із зазначенням, за необхідності, терміну виконання.

Сектор з організації роботи зі зверненнями громадян організовує прийом та вносить необхідні дані до журналу обліку особистого прийому громадян головою районної у місті ради.

Прийом громадян головою районної у місті ради відбувається за попереднім записом у секторі з організації роботи зі зверненнями громадян за п’ять робочих днів до дати прийому. З метою опрацювання піднятих питань виконавчі органи районної у місті ради, служби району надають до сектору відповідну інформацію.

Особистий прийом громадян керівництвом районної у місті ради проводиться з 11.00 до 13.00 та  з 15.00 до 17.00.

 

         10.5. Сектором проводиться попередній розгляд письмових звернень з метою виділення з них тих, що потребують розгляду головою районної у місті ради, заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. 

 

10.6. Розгляд письмових звернень громадян, які надійшли до сектору з організації роботи зі зверненнями, та звернень на особистому прийомі проводять: голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, заступники голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

 

10.7. Сектор з організації роботи зі зверненнями громадян проводить прийом та реєстрацію всіх звернень в день їх отримання, протягом двох днів від дати реєстрації забезпечує їх розгляд керівництвом районної у місті ради та направляє письмові звернення відповідно до резолюції виконавцям для вжиття заходів. 

 

10.8. Згідно з законодавством звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дати надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,  – не пізніше 15 днів від дня їх отримання. У разі необхідності додаткового часу для розгляду, виконавець надає попередню відповідь, що дозволяє збільшити загальний термін розгляду, який не повинен перевищувати  45 днів.

Терміни розгляду звернень громадян можуть бути встановлені у дорученнях органів вищого рівня влади, резолюціях керівників, а документи з позначкою «терміново» –  виконуються протягом 5 робочих днів від дати реєстрації.

 

10.9. Листи з органів влади вищого рівня передаються виконавцям з резолюцією голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

Відповідьнадсилається на ім’я посадової особи органу вищого рівня, якою було надано доручення, та заявнику.

 

10.10. У разі, коли доручення виконується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є виконавець, який у резолюції зазначений першим.

 

10.11. Контроль за виконанням доручень, наданих під час особистого прийому та при розгляді письмових звернень громадян, здійснюється сектором з організації роботи зі зверненнями громадян, керівниками виконавчих органів, які одержали їх для розгляду, та посадовою особою, яка надавала доручення.

 

10.12. Доручення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені (надано роз’яснення або відмовлено у задоволенні відповідно до повноважень) про що заявнику надано письмову відповідь.

 

10.13. Сектор аналізує письмові та усні звернення громадян з метою їх систематизації та інформування керівництва районної у місті ради.

 

10.14. Зверненняотримані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) реєструються і розглядаються як письмові звернення.

 

Розділ 11

Організація доступу до публічної інформації

 

11.1. Організація роботи стосовно доступу до публічної інформації  здійснюється  згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» та порядком забезпечення доступу до публічної інформації, затвердженим рішенням виконкому Ленінської районної у місті ради  від 17.06.2011 № 334.

 

11.2.  Прийом та реєстрація запитів здійснюється у секторі з організації роботи зі зверненнями громадян, які за попереднім розглядом направляються, відповідно до розподілу обов’язків, на розгляд голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради, заступникам голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому.

 

11.3. Згідно з резолюцією запити можуть бути направлені для виконання безпосередньо до відділів та служб районної у місті ради, які є розпорядниками запитуваної інформації.

 

11.4. Контроль за виконанням доручень по запитам здійснюється сектором з організації роботи зі зверненнями громадян, відповідальною особою виконавчого органу, до якого направлено запит, та посадовою особою, яка надавала доручення.

 

         Розділ 12

         Виконання друкарських та розмножувальних робіт

 

         12.1. Виконання друкарських та розмножувальних робіт здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства та ДСТУ 4163-2003.

 

            12.2. Як правило,всі вихідні   документи   друкуються   на  бланках  відповідного зразка.

 

         (Зразки бланків додаються).

         12.3. Загальний облік бланків, видачу та контроль за їх використанням   здійснює  загальний відділ  районної у  місті ради.

 

         12.4. Розмножування документів здійснюється виконавчими органами районної у місті ради засобами наявної розмножувальної техніки.

           

 

            Розділ 13

         Організація використання робочого часу, режим роботи виконкому 

 

            13.1. Єдиний час початку роботи у виконавчих органах  районної ради незалежно від місця їх розташування – 9.00, закінчення роботи – 18.00, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

 

         13.2.Перебування працівників виконавчих органів із службових питань у робочий час за межами приміщень повинно бути попередньо погоджене з керівниками цих виконавчих органів.

         Керівники виконавчих органів повинні повідомляти про свою відсутність у робочий час відповідну приймальню.

        

         13.3. У виконавчих органах ведеться табельний облік робочого часу його працівників.

 

         Підписаний відповідальною особою табель обліку робочого часу надається до сектору бухгалтерського обліку та звітності  до 16 та до 25 числа кожного місяця.

 

         Розділ 14

         Організація чергувань у районній у місті раді

 

         14.1. Чергування в районній у місті раді здійснюється відповідальними черговими цілодобово.

 

            14.2. Розпорядженням голови районної у місті ради затверджується графік чергування у передсвяткові, святкові  та вихідні дні  з зазначенням часу чергування.

 

            14.3. Складання графіків чергувань здійснюється загальним відділом.

 

         14.4. До чергування залучаються заступники голови районної у місті  ради з питань діяльності виконавчих органів,  керуючий справами виконкому, керівники відділів  та  служб.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                            О.М.Пруднікова                                     

 

 

 

Информация - Виконавчий комітет

Наша адреса

49064, м. Дніпро,
проспект ім. Сергія Нігояна, 77

Приймальня:

(0562) 32- 32-68

(0562) 52- 02-35

(056) 726-86-81 (факс)

Сектор по роботі зі зверненнями громадян:

(056) 767-14-50

Черговий:

(0562) 52- 03-05

(056) 767 -26-17

E-mail: lensovet@ukr.net

 

Відвідуваність інтрернет - порталу


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні482
mod_vvisit_counterВчора645
mod_vvisit_counterНа цьому тижні482
mod_vvisit_counterНа минулому тижні4852
mod_vvisit_counterВ цьому місяці14070
mod_vvisit_counterВ минулому місяці24940
mod_vvisit_counterВзагалі496719

Online (20 minutes ago): 12
Your IP: 54.91.41.87
,
Now is: 2019-05-19 22:45

Пошук